Excessief lenen van de eigen BV: actie in 2023?

04-07-2023

In 2018 zijn de eerste piketpaaltjes gezet voor het wetsvoorstel excessief lenen van de vennootschap. Geld lenen bij de eigen BV als aanmerkelijkbelanghouder dient te worden ontmoedigd, aldus de wetgever. De huidige stand van zaken is dat tot een bedrag van € 700.000,- de lening bij de BV als acceptabel wordt gezien. Elke € meer leidt tot een fictieve heffing. Het peilmoment zal liggen op 31 december 2023.

Uitzondering: de schuld eigen woning
De schuld eigen woning wordt buiten beschouwing gelaten bij het bedrag van € 700.000,- Kortom: een eigen woning lening bij de eigen BV verhoogt dit saldo.

Rekenkundig:
Schuld aan de BV € 750.000,- Over € 50.000,- geniet de aanmerkelijkbelanghouder een fictief voordeel in box 2 wat belast wordt met aanmerkelijkbelangheffing (26,9% in 2023). Als appeltje voor de dorst wordt dan wel de maximale toegestane schuld verhoogd met € 50.000,- Latere dividenduitkeringen / terugbetalingen leningen mogen dan weer in mindering worden gebracht en kunnen leiden tot een teruggave / vermindering van de verschuldigde aanmerkelijkbelangheffing.  

Opvallend is dat eventuele onderpanden in privé (bijvoorbeeld: onroerend goed, niet zijnde de eigen woning) hier geen rol inspelen. Ook indien rekening wordt gehouden met deze zakelijke onderpanden, wordt de drempel van € 700.000 dus niet verhoogd. 

De wetgeving kent uitzonderingen in specifieke situaties, kortom maatwerk. Bij de acties die uitgezet kunnen worden kun je denken aan:

  • Het uitkeren van dividend 2023; 
  • Het (gedeeltelijk) aflossen van de schuld uit eigen middelen; 
  • Overgaan tot verrekening en dit vastleggen; 
  • Het overdragen van onroerend goed aan de vennootschap (let op: overdrachtsbelasting)
  • Niets doen

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met uw relatiebeheerder, met mij, of een andere collega van ons belastingadvies team.

 

 

Bart Icking

Belastingadviseur en Partner

Bart.Icking@etl-dales.nl